Cudzinci, ktorí chcú v Poľsku legálne žiť alebo pracovať, musia najprv získať povolenie na pobyt alebo pracovné povolenie. Legalizácia pobytu a práce cudzincov v Poľsku je nepochybne pomerne rýchla a bezproblémová. Na rozdiel od mnohých krajín Európskej únie možno príslušné povolenie získať už za dva týždne! To je určite veľká výhoda pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú pracovníkov z Indie, Ukrajiny alebo Vietnamu. Plánujete zamestnať zamestnanca z inej krajiny? Nezabudnite si prečítať text nižšie!

Pracovné povolenie a povolenie na pobyt pre cudzincov v Poľsku

Cudzinci, ktorí majú záujem o legálne zamestnanie v Poľsku, by mali vedieť, že v Poľsku môžu
pracovať, ak sa v krajine zdržiavajú legálne a majú príslušné povolenia, ktoré im umožňujú zamestnať sa. Cudzinci by sa preto mali včas uistiť, že ich pobyt a práca v Poľsku sú úplne legálne. Zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať zahraničných pracovníkov, musia splniť dve základné povinnosti:

 • skontrolovať, či cudzinec, ktorého plánuje zamestnať, má platný doklad o pobyte, ktorý ho oprávňuje na nástup a výkon práce,
 • uchovávať kópiu dokladu o pobyte počas celého trvania zamestnania cudzinca

Legálnosť pobytu cudzinca v Poľsku

Legálnosť pobytu cudzinca v Poľsku môže vyplývať zo vstupu a pobytu v Poľsku v rámci tzv.
bezvízového režimu alebo na základe platného pobytového titulu. Medzi tieto rezidenčné tituly
patria:

 • víza,
 • povolenie na prechodný pobyt, povolenie na trvalý pobyt alebo povolenie na dlhodobý pobyt v EÚ.

Samozrejme, nie všetky pobytové tituly oprávňujú cudzinca pracovať. Podľa zákona totiž cudzinec nemôže legálne pracovať, ak je v krajine na základe:

 • vízum, ktorého účel je označený ako „01“ pre – turistický účel alebo „20“ – využívanie dočasnej ochrany
 • povolenie na prechodný pobyt z dôvodu okolností, ktoré si vyžadujú krátkodobý pobyt.

Je potrebné vedieť, že cudzinec môže vstúpiť na územie Poľska, ak má cestovné zdravotné poistenie s minimálnou poistnou sumou 30 000 EUR, ktoré je platné počas celého obdobia plánovaného pobytu v krajine, alebo ak je registrovaný v zdravotnom poistení v rámci Národného zdravotného fondu.

Máte ďalšie otázky ohľadom pracovných povolení? Neváhajte a kontaktujte nás!

Plný prístup na zahraničný trh práce

Úplný prístup cudzincov na poľský trh práce znamená, že cudzinci môžu vykonávať prácu bez
ďalších dokladov, ktoré ich oprávňujú zamestnať sa u ktoréhokoľvek zamestnávateľa v krajine
a za akýchkoľvek podmienok. Plný prístup na poľský trh práce majú okrem iného cudzinci, ktorí požívajú dočasnú ochranu v Poľsku, a tí, ktorí dostali povolenie na tolerovaný pobyt v Poľsku. Samozrejme, plný prístup majú aj cudzinci, ktorí majú okrem iného povolenie na trvalý pobyt v Poľsku, povolenie na dlhodobý pobyt v Poľsku, povolenie na prechodný pobyt a pracovné povolenie, ale len také, v ktorom nie je uvedený zamestnávateľ, pracovná pozícia, odmena, pracovný čas a druh zmluvy, povolenie na prechodný pobyt na účely denného štúdia, povolenie na prechodný pobyt pre rodinného príslušníka poľského občana alebo povolenie na prechodný pobyt na účely zlúčenia rodiny.

Obmedzený prístup na zahraničný trh práce

Obmedzený prístup majú cudzinci, ktorí môžu v krajine vykonávať prácu na základe dokladu, ktorý ich oprávňuje pracovať a v ktorom je uvedený zamestnávateľ, u ktorého môžu pracovať, a podmienky, za ktorých môžu pracovať. Je teda k dispozícii cudzincom, ktorí majú vyhlásenie o zverení práce cudzincovi a jeden z dokladov legalizujúcich ich pobyt v krajine. Ďalšou skupinou sú cudzinci, ktorí majú pracovné povolenie a zdržiavajú sa tu na základe dokladov, ktoré im umožňujú nastúpiť do zamestnania, napr. vízum – okrem turistického víza, alebo majú povolenie na prechodný pobyt a pracovné povolenie, v ktorom je uvedený zamestnávateľ, druh zmluvy, pozícia, pracovný čas a mzda, alebo majú povolenie na prechodný pobyt na účel:

 • pracovať vo vysokokvalifikovanej profesii,
 • podnikania, do ktorého sa zapisuje zamestnávateľ, typ zmluvy, pracovná pozícia, pracovný čas a mzda,
 • výkon práce v rámci vnútropodnikového presunu,
 • dlhodobá mobilita manažéra, špecialistu alebo stážistu v rámci vnútropodnikovéhopresunu.

Doklady o pracovnom povolení – legalizácia práce cudzincov

Cudzinci môžu získať právo pracovať v Poľsku v rámci obmedzeného prístupu na trh práce na
základe rôznych dokumentov. Patria medzi ne:

 • povolenie pracovať v Poľsku,
 • vyhlásenie o zverení práce cudzincovi zapísané v registri vyhlásení,
 • povolenie na sezónnu prácu,
 • jednotné povolenie.

Pracovné povolenie

Povolenie na zamestnanie je doklad, ktorý oprávňuje cudzinca vykonávať prácu v Poľsku, dôležité je, že ako vyplýva z obsahu článku 88a ods. 1 zákona z 20. apríla 2004 o podpore zamestnanosti a inštitúciách trhu práce, „povolenie na zamestnanie sa vydáva na žiadosť subjektu, ktorý poveruje cudzinca prácou“. Pracovné povolenie sa teda vydáva len na žiadosť zamestnávateľa, čo znamená, že cudzinec nemôže podať žiadosť o pracovné povolenie. Je potrebné vedieť, že pracovné povolenie sa vydáva maximálne na 3 roky. Môže sa však rozšíriť. Podľa zákona „predĺženie povolenia sa uskutoční na základe písomnej žiadosti subjektu, ktorý cudzinca poveril výkonom práce, podanej najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím
platnosti povolenia“.

Legalizácia pobytu a práce – prechodný pobyt a pracovné povolenie

Dočasné povolenie na pobyt a prácu umožňuje dočasný pobyt v Poľsku aj prácu v Poľsku. Ide
o tzv. jednotné povolenie. Žiadosť o jeho vydanie podáva cudzinec, a nie, ako v prípade pracovného povolenia, zamestnávateľ, a mal by ju podať, ak má cudzinec v úmysle zdržiavať sa v krajine viac ako 3 mesiace a hlavným účelom jeho pobytu v Poľsku je výkon práce: na základe pracovnej zmluvy aj občianskoprávnej zmluvy. Je potrebné vedieť, že jednotné povolenie sa udeľuje v rámci jednotného správneho konania. To znamená, že cudzinec nemusí osobitne žiadať o povolenie na pobyt a zamestnávateľ nemusí osobitne žiadať o pracovné povolenie pre cudzinca. Okrem toho po udelení jednotného povolenia na prechodný pobyt a pracovného povolenia guvernér provincie z úradnej moci vydáva pobytovú kartu, ktorá potvrdzuje totožnosť cudzinca a oprávňuje ho opakovane prekračovať hranice bez toho, aby musel žiadať o vízum.

Sezónne pracovné povolenie

Povolenie na sezónnu prácu sa vzťahuje na prácu v rámci činností, ktoré sú uznané za sezónne
a sú uvedené v prílohe k nariadeniu ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 8. decembra
2017 o podtriedach činností podľa poľskej klasifikácie činností (PKD), v rámci ktorej sa vydávajú povolenia na sezónnu prácu cudzincov. Medzi tieto činnosti patria okrem iného práce v poľnohospodárstve a záhradníctve a práce súvisiace s ubytovacími a stravovacími službami. Povolenie sa vydáva najviac na 9 mesiacov v kalendárnom roku. Ukrajinci s legálnym pobytom
v Poľsku môžu poskytovať sezónne práce bez akýchkoľvek povolení.

Vyhlásenie o zverení práce cudzincovi

Vyhlásenie o zverení práce cudzincovi je doklad, na základe ktorého môže cudzinec legálne
poskytovať prácu v Poľsku, ak je občanom Arménska, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska alebo Ukrajiny a doba jeho zamestnania nepresiahne 24 mesiacov. Okrem toho podmienkou výkonu práce na základe vyhlásenia o zverení práce cudzincovi je, že môže vykonávať len prácu, ktorá nepatrí medzi sezónne práce, odmena cudzinca za prácu nebude nižšia ako odmena zamestnancov vykonávajúcich prácu porovnateľného druhu alebo na porovnateľnej pozícii a dátum nástupu do práce nastane najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podania vyhlásenia.

Chcete si byť istý, že máte všetky dokumenty na prácu v Poľsku?

Čakacia doba na pracovné povolenie v Poľsku

Povolenie na prácu v Poľsku sa vydáva pomerne rýchlo. Podľa zákona sa rozhodnutie vydáva
najneskôr do jedného mesiaca a v prípade mimoriadne zložitého prípadu najneskôr do dvoch
mesiacov odo dňa začatia konania. Kratší čas čakania na vydanie povolenia na pobyt a
pracovného povolenia v Poľsku pre cudzincov je veľkým prínosom pre zamestnávateľov, ktorí
majú záujem získať pracovníkov z iných krajín

Výhody zamestnávania cudzincov v Poľsku

Zamestnávanie cudzincov v Poľsku má mnoho výhod. Po prvé, doba čakania na pracovné povolenie v Poľsku je kratšia ako v mnohých iných krajinách EÚ. Tento čas je napríklad kratší ako čas na získanie povolenia v Českej republike a na Slovensku. Po druhé, v Poľsku spravidla
nie sú väčšie problémy s vydávaním pracovných povolení a pobytových kariet pre pracovníkov z Ukrajiny, Vietnamu, Indie alebo iných krajín, čo sa nedá povedať o Slovensku a Českej republike, kde je veľmi často komplikované a problematické získať dokumenty na legalizáciu práce a pobytu. Vzhľadom na klesajúci počet krajanov za prácou je to mimoriadne dôležitý argument. Po tretie, právne predpisy týkajúce sa podnikania cudzincov v Poľsku sú pomerne liberálne, takže založenie spoločnosti je tu bezproblémové a spoločnosť sa môže namiesto papierovania sústrediť na podnikanie a dosahovanie stále väčších príjmov.