Živnostník v Poľsku – JDG

Jediný vlastník je základnou organizačnou a právnou formou podnikania v Poľsku. Podnikanie touto formou má určite mnoho výhod. Živnostenské podnikanie má však aj určité nevýhody, ktoré je vhodné mať na pamäti pri registrácii spoločnosti. Nižšie vysvetľujeme, čo je to podnikanie jediného vlastníka, a rozoberáme najdôležitejšie informácie o ňom.

JDG – základná forma podnikania v Poľsku 

Podľa zákona o podnikateľoch sa podnikateľskou činnosťou rozumie „organizovaná činnosť za účelom dosiahnutia zisku, ktorá sa vykonáva vo vlastnom mene a sústavne“. Táto činnosť sa môže vykonávať v rôznych organizačných a právnych formách vrátane živnostenského podnikania, ktoré je základnou a zároveň najobľúbenejšou formou podnikania v Poľsku. V prvom rade preto, že na jej založenie sa od podnikateľa nevyžaduje žiadny vlastný vklad alebo základný kapitál, ani splnenie žiadnych osobitných požiadaviek.

Podnikateľ – zákon 

V Poľsku existuje niekoľko právnych predpisov, ktoré upravujú podnikanie vo forme živnostenského podnikania. Medzi najdôležitejšie patrí zákon:

 • Obchodné právo,
 • daň z príjmu fyzických osôb,
 • daň z tovaru a služieb,
 • účtovníctvo.

Uvedené zákony samozrejme neuzatvárajú katalóg právnych predpisov upravujúcich podnikanie fyzických osôb v Poľsku. Existuje mnoho ďalších zákonov a predpisov, ktorých ustanovenia musia poľskí podnikatelia poznať. Vzhľadom na množstvo predpisov, ktorými sa riadi fungovanie spoločnosti v Poľsku, je preto vhodné niektoré činnosti zveriť externým dodávateľom.

Kto si môže založiť živnostníka v Poľsku? 

Podnikanie ako jediná osoba môže v Poľsku založiť len fyzická osoba. Dôležitú úlohu zohráva plnoletosť – plnoletá osoba vedie podnik samostatne. Na druhej strane, maloletý môže v mnohých prípadoch viesť podnik prostredníctvom svojich zákonných zástupcov. Dôležité je, že podľa zákona podnikateľ v Poľsku nemusí mať poľské občianstvo. Občania členských štátov Európskej únie totiž môžu v Poľsku podnikať a vykonávať podnikateľskú činnosť na rovnakých princípoch ako poľskí občania. Na druhej strane občania krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru môžu na území Poľska vykonávať podnikateľskú činnosť na rovnakých princípoch ako poľskí občania, ak majú povolenie na pobyt a prácu v Poľsku.

Oplatí sa založiť živnosť? 

To, či sa oplatí založiť si živnosť, závisí od viacerých faktorov. Predovšetkým to závisí od vášho podnikateľského nápadu a obchodnej stratégie. Je zrejmé, že výber formy spoločnosti ovplyvňuje mnohé podnikateľské otázky, preto sa pred rozhodnutím oplatí dozvedieť sa viac o výhodách a nevýhodách živnostníka.

Chcete si otvoriť živnosť v Poľsku?

Výhody živnostenského podnikania 

Podnikanie ako živnostník má mnoho výhod. Najdôležitejšou výhodou jdg je jeho jednoduchosť a bezplatná registrácia v Centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti. Ďalšou výhodou živnostenského podnikania je možnosť založiť spoločnosť prostredníctvom internetu – nie je potrebné navštevovať kancelárie. Okrem toho sa pri registrácii spoločnosti v tejto forme nevyžaduje vklad základného imania, ako je to v prípade spoločností s ručením obmedzeným, čo ju robí spočiatku úplne bezplatnou. Ďalšou výhodou živnostenského podnikania je možnosť kedykoľvek počas podnikania pozastaviť činnosť spoločnosti, ako aj možnosť bezplatnej likvidácie spoločnosti. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú živnostenské podnikanie, si môžu zvoliť formu zdanenia príjmu z podnikania, čím získavajú výhody daňovej optimalizácie. K nesporným výhodám živnostenského podnikania patria aj nízke náklady na účtovné služby a obmedzené povinnosti pri podávaní správ.

Nevýhody živnostenského podnikan

Živnostenské podnikanie má však určité nevýhody, ktoré by si mal podnikateľ uvedomiť pred výberom organizačnej a právnej formy podnikania. Najdôležitejšou nevýhodou živnostenského podnikania je, že podnikateľ ručí za dlhy a iné záväzky celým svojím majetkom. To znamená, že prípadné nedoplatky spoločnosti sa budú vymáhať nielen z majetku spoločnosti, ale aj z vlastného majetku podnikateľa. Ďalšou nevýhodou živnostenského podnikania je povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne (ZUS). Okrem toho je určitou nevýhodou takejto organizačno-právnej formy podnikania nutnosť mať základné znalosti daňových predpisov, čo pre podnikateľov určite predstavuje určitý problém, hoci riešením tohto problému je outsourcing účtovných a účtovných služieb. ia 

Čo je potrebné na otvorenie vlastného podniku? 

Na registráciu spoločnosti je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti elektronicky alebo ísť na obecný úrad. V prípade cudzincov, ktorí plánujú podnikať v Poľsku, sa oplatí obrátiť na sprostredkovateľské spoločnosti pre zakladanie podnikov, ktoré pomôžu so všetkými formalitami vrátane výberu vhodnej organizačnej a právnej formy. 

Mnoho ľudí nevie, ako založiť živnostníka. Založenie podniku je pritom pomerne jednoduché. Pri registrácii podniku v CEIDG musíte uviesť názov spoločnosti. Názov spoločnosti však musí obsahovať meno a priezvisko podnikateľa, napr. Moja Firma Jan Kowalski. Je potrebné vedieť, že táto požiadavka v kapitálových spoločnostiach neexistuje. 

Samostatný podnikateľ – ako ho založiť? 

Pri registrácii spoločnosti v CEIDG je potrebné uviesť aj adresu miesta podnikania a adresu na doručovanie – nemusí to byť tá istá adresa. Okrem toho, ak bude spoločnosť pôsobiť na rôznych miestach – podnikateľ môže poskytnúť ďalšie stále miesta pôsobenia. Dôležité je, aby mal podnikateľ právny nárok na miesto podnikania. Môže to byť: 

 • prenájom,
 • nájomné zmluvy,
 • právo trvalého užívania pozemku spolu s vlastníctvom budov,
 • vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo) nehnuteľnosti,
 • družstevné vlastníctvo priestorov,
 • požičiavanie.

Odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí

Pri registrácii živnostenského podnikania je potrebné vybrať kód poľskej klasifikácie činností, t. j. odvetvie, v ktorom sa bude podnikanie vykonávať. Je potrebné vybrať prevládajúci typ činnosti, t. j. činnosť, ktorá sa bude vykonávať hlavne, a všetky ďalšie kódy činností.

Zdaňovanie živnostníkov a DPH

Registrácia živnostenského podnikania zahŕňa výber formy zdaňovania príjmov. Podnikatelia majú na výber:

 • všeobecné zdanenie podľa daňovej stupnice (sadzby dane 12 % a 32 %)
 • rovná daň (19% sadzba dane)
 • paušálna daň z registrovaného príjmu.

Ďalším problémom zostáva DPH – zákon ukladá podnikom povinnosť platiť DPH za určité činnosti. DPH sa vzťahuje aj na určité skupiny podnikateľov.   

Bankový účet 

Pri registrácii v CEIDG je potrebné uviesť aj číslo účtu v poľskej banke. Musí ísť o účet patriaci jednému držiteľovi.

Koľko stojí prevádzka živnostníka? 

Nie je možné jednoznačne povedať, koľko stojí podnikanie živnostníka, pretože to závisí od mnohých faktorov vrátane typu podniku. Je však možné určiť určité orientačné minimálne náklady pre podnikateľov, ktorí sa rozhodnú stať sa živnostníkmi. Tieto náklady pozostávajú z daní, príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných podnikateľských nákladov.

Živnostník – dane 

Živnostníkovi vznikajú predovšetkým daňové náklady. V súlade s platnými právnymi ustanoveniami sa zdaňujú príjmy dosiahnuté v rámci podnikateľskej činnosti. V prípade všeobecných pravidiel sa príjem dosiahnutý do výšky 1. daňovej hranice, t. j. do 120 000 PLN, zdaňuje sadzbou 12 %. Nad túto sumu 10 800 PLN plus 32 %.

Prebytok nad 120 000 PLN. Samozrejme, je potrebné zohľadniť nezdaniteľnú sumu. Na druhej strane, podnikatelia, ktorí sa rozhodnú pre rovnú daň, zdaňujú svoje príjmy bez ohľadu na ich výšku 19 %. V prípade paušálnej dane z registrovaného príjmu sa však sadzba dane pohybuje od 2 % do 17 % v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti.

Záleží na výbere formy ziskovej činnosti. Kontaktujte nás, pomôžeme vám vybrať správne riešenie.

Aká je výška odvodov do Sociálnej poisťovne pre živnostníka? 

Ďalšími nákladmi, ktoré vznikajú podnikateľom na živnosť, sú náklady spojené so sociálnym poistením, ktoré sa neustále zvyšujú. Výška príspevkov ZUS je v roku 2023 v prípade všeobecných zásad a paušálnej dane bez zdravotných odvodov 1418,48 PLN s nemocenským poistením a 1316,54 PLN bez nemocenského poistenia. K týmto sadzbám je potrebné pripočítať zdravotný odvod vo výške 9 % z príjmu daňovníka dosiahnutého v mesiaci, ktorý predchádza odvodu.

Živnostník – náklady 

Náklady živnostníka zahŕňajú aj náklady na každodennú prevádzku a investície vrátane nákladov na médiá, reklamu a marketing, zamestnávanie zamestnancov a náklady spojené s nákupom tovaru a služieb. Napríklad náklady na zamestnanie jedného zamestnanca sú v prípade minimálnej mzdy (3 490 PLN brutto) 4 204,75 PLN.