Poľský trh je pre cudzincov mimoriadne atraktívny. Z tohto dôvodu sa každoročne zvyšuje počet spoločností so zahraničným kapitálom a živnostníkov vedených cudzincami. Samozrejme, nie bez dôvodu sa cudzinci rozhodli pôsobiť v Poľsku v rôznych odvetviach. V čom spočíva atraktívnosť poľského trhu pre cudzincov a prečo môže byť poľský trh zaujímavejší ako český a slovenský? O tom sa hovorí nižšie.

Charakteristika Poľska

Poľsko sa nachádza v stredovýchodnej časti Európy. Je to jedna z mála európskych krajín, ktorá má hory aj prístup k Baltskému moru. Rozlohou sa krajina radí na 9. miesto v Európe. A z hľadiska počtu obyvateľov je na 5. mieste. Okrem toho je Poľsko členom mnohých medzinárodných organizácií vrátane Európskej únie a NATO, ako aj OBSE, OECD, Rady Európy, Svetovej obchodnej organizácie a WTO. Hlavným a zároveň najväčším mestom Poľska je Varšava. Krajina má však aj ďalšie veľké mestá, ktoré sú dôležitými hospodárskymi centrami. Patria sem Vroclav, Krakov, Katovice, Gdansk, Lodž a Poznaň.

Atraktivita poľského trhu pre cudzincov

Poľský trh je pre cudzincov mimoriadne atraktívny. Samozrejme, možno spomenúť mnohé výhody poľského trhu, medzi ktoré patrí predovšetkým:

 • nízke daňove zataženie pre s.r.o. v Poľsku 9% (a v niektorých prípadoch 0%-estónska daň)
 • jednoduchšia legalizácia pobov pre cudzincov,
 • obrovské podnikateľské možnosti tým, že trh je niekoľko násobne väčší,
 • priaznivé právne ustanovenia pre vstup na poľský trh,
 • hospodárstva a národného rozvoja,
 • situáciu na domácom trhu práce,
 • nízke náklady spoločností na poľskom trhu na nábor zamestnancov,
 • prístup k inováciám a technológiám,
 • umiestnenie v Európe,
 • etnickej homogenity,
 • dostupnosť rôznych foriem spoločností pre cudzincov.

Chcete si otvoriť firmu v Poľsku?

Výhodné právne ustanovenia pre vstup na poľský trh

Nespornou výhodou poľského trhu je existujúca legislatíva, konkrétne zákon o priateľskom prístupe k cudzincom, ktorý umožňuje cudzincom pôsobiť na domácom trhu prakticky bez problémov. Okrem toho v Poľsku existuje mnoho spoločností, ktoré poskytujú pomoc zahraničným investorom pri otvorení podniku v Poľsku a vstupe na poľský trh. 

Poľské hospodárstvo

Ďalšou výhodou poľského trhu je hospodárska situácia v krajine. Po prvé, Poľsko sa v priebehu rokov zmenilo na nepoznanie. Je šiestou najväčšou ekonomikou v EÚ a zároveň najväčšou ekonomikou spomedzi krajín bývalého východného bloku. Po druhé, poľské hospodárstvo naďalej rastie. Pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine ju trochu spomalili, ale poľské hospodárstvo stále rastie a darí sa mu.

Etnická homogenita

Veľkou devízou krajiny je jej nízka etnická rozmanitosť. Poľsko sa totiž na rozdiel od mnohých európskych krajín vyznačuje etnickou homogénnosťou, čo uľahčuje definovanie stratégie oslovovania potenciálnych zákazníkov.

Poloha v Európe

Poľsko má v Európe ideálnu geopolitickú polohu – hraničí s krajinami ako Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika a Nemecko. Práve tu sa nachádzajú najdôležitejšie dopravné trasy medzi Západom a Východom. Poľská výlučná hospodárska zóna zasa hraničí so zónami patriacimi Dánsku a Švédsku. Okrem toho má Poľsko potenciál stať sa v blízkej budúcnosti dopravným uzlom Európy. 

Organizačné a právne formy spoločností na poľskom trhu

Ďalšou výhodou poľského trhu pre cudzincov je možnosť podnikať v rôznych organizačných a právnych formách. To znamená, že podľa zákona môžu podnikatelia, ktorí chcú podnikať v krajine, založiť spoločnosť vo forme:

 • živnostník,
 • civilné partnerstvo,
 • kapitálová spoločnosť, t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť,
 • spoločnosť, t. j. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.

Záleží na výbere formy ziskovej činnosti. Kontaktujte nás, pomôžeme vám vybrať správne riešenie.

Nízke náklady na zamestnávanie firemných zamestnancov na poľskom trhu

Hlavnou výhodou poľského trhu pre cudzincov sú nízke náklady na zamestnávanie kvalifikovaných pracovníkov. Samozrejme, najnižšia mzda v krajine sa z roka na rok zvyšuje, ale stále zostáva relatívne nízka. V súčasnosti je minimálna mzda v Poľsku 3010 PLN brutto, resp. 2364 PLN netto. Od budúceho roka sa však najnižšia mzda v krajine zvýši o 15,9 % na 3490 PLN (cca 740 EUR alebo 18000 CZK) v hrubom, resp. 2709 PLN v čistom.

Inovácia a technologická výhoda poľského trhu

V Poľsku majú podnikatelia bezproblémový prístup k inováciám a technológiám. Okrem toho môžu spoločnosti spolupracovať s výskumnými centrami a univerzitami, ktoré vytvárajú rôzne nové riešenia.

Situácia na národnom trhu práce

Výhodou Poľska je aj situácia na trhu práce. Nezamestnanosť v krajine je naďalej nízka. Treba poznamenať, že miera nezamestnanosti v Poľsku v súčasnosti dosahuje 5,1 %. Okrem toho sú pre trh práce veľmi dôležité kompetencie, vzdelanie a skúsenosti poľských odborníkov. Takmer polovica obyvateľov v produktívnom veku má vysokoškolské vzdelanie. Okrem toho je výhodou aj znalosť cudzích jazykov. Podľa prieskumu, ktorý v mene EQF uskutočnila spoločnosť SW Research, viac ako 15 % Poliakov ovláda plynulo aspoň jeden cudzí jazyk, 36,3 % je schopných komunikovať a 38,5 % Poliakov má základnú znalosť cudzieho jazyka.

Poľský trh vs. český a slovenský trh

Poľský trh sa zdá byť pre investorov zaujímavejší a bezpečnejší ako český a slovenský trh. Po prvé, od roku 1989 do súčasnosti vzrástol HDP Poľska o 826,96 %, zatiaľ čo v Českej republike o 549,47 % a na Slovensku o 783,83 %. Na rozdiel od Českej republiky v Poľsku rýchlo rastie aj priemysel. Podľa údajov, ktoré sprístupnila banka Pekao, bol rast v Poľsku v tomto roku takmer v každom odvetví oveľa rýchlejší. Aj pre Slovákov sa zdá byť poľský trh zaujímavejší; zaujímavé je, že podľa štatistík je Poľsko tretím najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska.